Spauza wellness logo                                                        Spauza Medical Wellness


Ne maradj le semmiről és íratkozz fel hírlevelünkre!   e-mail cím:     YoutubeFacebook 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
St. Andre Sziget Kft.
2013

  • Bevezetés

A St. Andre Sziget Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A St. Andre Sziget Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a SPAuza Bizalomkártya Programmal összefüggésben használja, valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  • A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a St. Andre Sziget Kft. által szerevezett SPAuza Bizalomkártya Program résztvevőjére vonatkozik.
A St. Andre Sziget Kft. a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.
A St. Andre Sziget Kft. elérhetősége:Cím: 2000 Szentendre Sas u. 11.
Tel.:06(26)303-673
                                                                  E-mail: info@spauzawellness.hu
Adatvédelmi felelősünk: Papik Tímea
A St. Andre Sziget Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.
Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető honlapunkon: www.spauzawellness.hu.                      A szabályzat módosításait folyamatosan jelezzük.

  • Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

  • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
  • iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:
Személyes adat:érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha az érintett ahhoz hozzájárul.

  • Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás:  -
kapcsolattartó neve:  -
az adatkezelés célja:  -
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
               a kezelt adatok köre:  -
az adatkezelés időtartama:  -

  • Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Didaxis Bt. szerverein történik.

  1. Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
Kérelmére a St. Andre Sziget Kft. részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c (http://www.naih.hu).


SPAuza Medical Wellnessház | Szentendre, Sas utca 11. | www.spauzawellness.hu | info@spauzawellness.hu | Telefon: 26/303-673
Az oldal tartalmának és képanyagainak másolása, kizárólag csak az üzemeltető előzetes engedélyével lehetséges.